Lịch làm việc của Lãnh đạo CNKTĐSHN từ 16/9/2019 đến 22/9/2019