LỊCH LÀM việc của Lãnh đạo CNHN từ 10/8/2020 đến 16/8/2020