Lịch làm việc cuả lãnh đạo CNktđsHN từ ngày 19/8/2019 đến 25/8/2019