Lịch làm việc của Lãnh đạo CNKTĐSHN từ 17/6/2019 đến 23/6/2019