Lịch làm việc của Lãnh đạo CNKTĐSHN từ 28/9/2020 đến 04/10/2020