Lịch làm việc của Lãnh đạo CNKTĐSHN từ 14/6/2021 đến 20/6/2021