148/TB-ĐS THÔNG BÁO Kết luận của Lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN tại cuộc họp để thảo luận một số vấn đề về tiền lương và chức năng nhiệm vụ của khối Chi nhánh Khai thác Đường sắt

No comments

You must be logged in to post a comment.