256/TB-CNHN: tuyển dụng để đào tạo sơ cấp nghề gác ghi, ghép nối đầu máy toa xevà bố trí việc làmsau khi tốt nghiệp

No comments

You must be logged in to post a comment.