375/CNHN-TCHC: tuyển dụng để đào tạo sơ cấp các nghề Gác ghi, ghép nối đầu máy toa xe năm 2019 và bố trí công việc sau khi tốt nghiệp

No comments

You must be logged in to post a comment.